Fiscale aandachtspunten 2017

Nu de meeste mensen de belastingaangifte over 2016 hebben afgerond willen wij u graag bijpraten over de fiscale wijzigingen in 2017. In bovenstaande infographic vind u de hoofdpunten op overzichtelijke wijze terug. Met name de wijzigingen omtrent pensioen opbouw in eigen beheer lichten wij graag verder toe.

De grootse wijziging in 2017 heeft betrekking op de pensioenopbouw in eigen beheer. In Nederland zijn ongeveer 140.000 directeuren grootaandeelhouders (dga’s) met een pensioen in eigen beheer. Door de invoering van de wet pensioen in eigen beheer zullen zij keuzes moeten maken over de toekomst van hun opgebouwde pensioen. Kort gezegd hebben dga’s drie mogelijkheden.

Wanneer ze ervoor kiezen de regeling te bevriezen blijft het huidige verschil tussen de commerciële en fiscale waarde bestaan.  Het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde blijft bestaan, waardoor mogelijk minder tot geen dividend kan worden uitgekeerd.

Dga’s kunnen ook kiezen om de regeling af te kopen. Er moet bij de afkoop loonheffing worden betaald over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op het moment van afkopen. Daarbij krijgt de dga een korting op de fiscale balanswaarde van het pensioen per 31 december 2015.

Wanneer een dga wel van het huidige eigen beheer af wil, maar de liquide middelen niet heeft of deze niet wil gebruiken om pensioen af te kopen, dan bestaat de mogelijkheid om de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Deze verplichting gaat uit van de fiscale waarde van pensioenverplichting en wordt jaarlijks met de marktrente opgerent. Ook nadat een regeling is omgezet in een oudedagsverplichting kan een DGA nog kiezen om deze af te kopen.

Indien u weer informatie wenst over de wetwijziging of eens met ons wilt klankborden over uw pensioen opbouw dan kunt u contact op nemen met Jarno Kotte. Hij is te bereiken op 0546-535020 of jarno.kotte@levers-terbraak.nl

VVE’s moeten verplicht gaan sparen

Vele appartementseigenaren hebben te maken met een zogenaamde slapende VVE. Dit zijn VVE’s die niet actief zijn en geen onderhoudstaken uitvoeren. Vanaf 2017 verbindt de wetgever zware consequenties aan dit gebrek aan activiteit.

Officieel hebben deze eigenaren volgens de wet al een spaarplicht, maar vanaf 2017 kent de wet concrete minimumbedragen. De helft van de 121 duizend vve’s blijkt geen geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Bij veel woonblokken heeft dat geleid tot achterstallig onderhoud, omdat eigenaren niet in staat zijn om onverwacht hoge onderhoudskosten op te hoesten.

Vanaf 2017 dienen vve om jaarlijks een half procent van de herbouwwaarde te sparen. De herbouwwaarde van het gebouw is het benodigde bedrag om de woning weer op te bouwen in dezelfde staat na bijvoorbeeld een brand.

Wanneer vve’s een professioneel onderhoudsplan opstellen kan dit plan leidend zijn. Dat betekend dat deze vve’s mogen afwijken van de wettelijke minimumbedragen. De wet biedt ook voordelen aan huizenbezitters. Eigenaren die geld willen reserveren, kunnen met deze wet in de hand makkelijker hun weigerachtige buren meekrijgen.

 

Waterschade! Wat dekt uw verzekering?

Waterschade is één van de meest voorkomende schades en brengt de nodige narigheid met zich mee. Uw woonhuisverzekering vergoedt vaak de kosten van de schade, maar niet alle vormen van lekkage in huis zijn verzekerd. In welke gevallen is waterschade gedekt onder uw woonhuisverzekering en welke kosten worden vergoed? 
Waterschade veroorzaakt door een gebeurtenis die u zelf niet in de hand heeft komt voor vergoeding in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn een leidingbreuk, verstopping of zware regenval waardoor bijvoorbeeld dakgoten overstromen.  Het verhelpen van het probleem zelf zoals het herstellen van de geknapte leiding wordt niet vergoed, de gevolgschade die is ontstaan wel.

Waterschade welke is ontstaan door nalatigheid wordt helaas niet vergoed omdat dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Hierbij kan gedacht worden aan achterstallig onderhoud zoals slechte kitnaden of gebroken tegels, het openlaten staan van een raam/deur bij heftige regenval of grondwater dat opwelt.

Welke verzekering dekt welke schade? De woonhuisverzekering dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan uw huis zoals bijvoorbeeld leidingen, cv-ketel en muren. Bij koophuizen met een hypotheek is een woonhuisverzekering verplicht. Voor appartementen wordt de woonhuisverzekering vaak afgesloten door de Vereniging van Eigenaren (VvE). De inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die niet aan het huis ‘vast’ zitten zoals meubels, apparatuur en dergelijke.

wat-dekt-de-verzekering-waterschade_graphic

 

Het is van groot belang dat de exacte oorzaak van de waterschadedoor u wordt achtergehaald zodat bepaald kan worden of de schade voor vergoeding in aanmerking komt. Soms is het noodzakelijk om hier professionele hulp voor in te schakelen omdat niet alles met het blote oog te zien is. Het is belangrijk dat de schade goed wordt vastgelegd, bijvoorbeeld met behulp van foto’s. Vaak is het voldoende om de schade te onderbouwen met behulp van facturen maar soms wil uw maatschappij een schade-expert sturen om het schadebedrag vast te stellen.

Wanneer u een waterschade heeft geconstateerd is het verstandig om contact op te nemen met ons kantoor. Wij helpen u verder om de schade snel op te pakken en ondersteunen u bij het nemen van de juiste stappen.

 

Wanneer heb ik recht op een externe advocaat?

Wat is nou eigenlijk een rechtsbijstandverzekering precies? Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die de proceskosten en kosten van juridische en andere deskundige bijstand dekt bij gevallen die in de polisvoorwaarden worden genoemd. Dit klinkt heel simpel, maar toch zijn er vaak wat onduidelijkheden over de opties die je hebt als klant. Een vraag die vaak wordt gesteld is de vraag wanneer je nou precies recht hebt op een externe advocaat oftewel juridische dienstverlener. Wanneer heb je dus een vrije advocaatkeuze?

Vrije advocaatkeuze

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben zelf advocaten en hun eigen juristen in dienst, deze kunnen jou ondersteunen bij jouw conflict terwijl je gebruik maakt van je rechtsbijstandverzekering.

Op 7 november 2013 werd er door het Europese Hof een uitspraak gedaan over de rechtsbijstand. Het Europese Hof bepaalde dat een verzekerde altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Door deze uitspraak heb je dus recht op vrije advocaatkeuze bij een conflict.

Haken en ogen

Externe juridische dienstverleners zijn vaak aanzienlijk duurder dan de door de verzekeraar in dienst genomen juridische dienstverleners. Het gevolg hiervan is dat de maximale vergoeding bij de keuze voor externe juridische dienstverlening aanzienlijk lager is dan bij het gebruik van interne juridische dienstverlening. Daarnaast hanteert de maatschappij hierbij ook een eigen risico. De exacte bedragen verschillen per maatschappij, daarom is het goed om hierover, al dan niet met uw financieel adviseur, na te denken voordat u gebruik wil maken van uw vrije advocaatkeuze.

Waar u op moet letten

Ook al maakt u gebruik van een externe advocaat, de regie over de gehele procedure blijft in handen van uw verzekeraar. Het is dan ook verstandig om eerst met uw verzekeraar of financieel adviseur te overleggen. Voor het inschakelen van een externe juridische dienstverlener is er namelijk toestemming van de verzekeraar vereist. Als u dit niet doet, worden de kosten niet vergoed.

Kortom u heeft als verzekeringsnemer recht op het kiezen van een externe advocaat. U moet wel in acht nemen dat er dan sprake is van een lagere vergoeding en een eigen risico. Daarnaast moet u wel toestemming vragen aan u rechtsbijstandsverzekeraar, omdat zij de regie over de procedure wel in handen houden.

Het meeverzekeren van zonnepanalen, noodzaak of overbodig?

Veel mensen hebben tegenwoordig zonnepanelen op of bij hun woning geïnstalleerd, of overwegen dit te laten doen. Het levert al gauw een aardige besparing op de energie rekening op en vaak wordt er vanuit gegaan dat een investering in zonnepanelen binnen 10 jaar wordt terugverdiend.

Eigenaar/geen eigenaar
Regelmatig wordt de vraag gesteld of er voor zonnepanelen een aparte verzekering dient te worden afgesloten.

Bent  u eigenaar van de woning dan vallen de zonnepanelen meestal onder de bestaande opstalverzekering van uw woning. Echter hierbij dient u er wel op te letten hoe de panelen zijn bevestigd: zijn ze vast aan het dak gemonteerd of staan ze er los op (hetgeen op een plat dak weleens voorkomt)? In het laatste geval zijn de zonnepanelen geen onderdeel van het onroerend goed waardoor de kans bestaat dat ze van de opstalverzekering zijn uitgesloten. Dit kan ook het geval zijn als de zonnepanelen middels een klik-systeem op uw schuine dak zijn bevestigd in plaats van vastgeschroefd.
Huurt u een woning waarop u zonnepanelen heeft laten installeren dan  zijn deze meestal niet standaard meeverzekerd op een inboedelverzekering. Het is dan verstandig deze apart mee te laten verzekeren.
Informeert u in ieder geval  bij ons of uw verzekering dekking biedt voor zonnepanelen.

Diefstal
Een opstalverzekering beschermt huiseigenaren tegen brandschade, natuurschade en diefstal. Echter  de opstalverzekering keert namelijk alleen uit wanneer inbraakschade duidelijk vast te stellen is. Omdat zonnepanelen vrij gemakkelijk los te maken zijn van het frame bestaat de kans dat je alsnog met lege handen staat, zelfs wanneer je een goede opstalverzekering hebt. Bij duidelijke sporen van inbraak keert de verzekering uiteraard wel uit.

Aansprakelijkheid
Als eigenaar van de zonnepanelen bent u aansprakelijk voor schade die de zonnepanelen aan derden kunnen veroorzaken. Wanneer uw zonnepanelen van het dak waaien en een auto beschadigt of mensen verwond, wordt deze schade gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Dekking bij natuurgeweld
Onder andere hagel – en stormschade vallen onder de dekking van uw opstalverzekering. Wel kan er een eigen risico van toepassing zijn. Voorvallen zoals een aardbeving of een vulkaanuitbarsting zijn niet gedekt

Wat is niet gedekt
Niet alles valt onder de dekking van een verzekering waaronder de zonnepanelen gedekt zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld  denken aan het niet halen van de beloofde capaciteit of het stukgaan door een technisch gebrek.

Alles wat u moet weten over het in- en uitlooprisico van uw AOV

Wanneer u een voor het eerst een AOV afsluit komen er veel zaken op u af. Maar ook wanneer u uw bestaande AOV wijzigt zijn er meerdere zaken waar u goed op moet letten. Een van deze dingen is het in- en uitlooprisico van uw AOV.

Bij het overstappen van de ene naar de andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is het belangrijk dat er op het in- en uitlooprisico van uw huidige verzekeraar en uw nieuwe verzekeraar wordt gelet. Het in- en uitlooprisico heeft alles te maken met arbeidsongeschiktheid opgelopen in het grijze gebied waarin u de daadwerkelijke overstap van verzekeraar maakt.

Inlooprisico
Arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de nieuwe verzekering, maar die wordt ontdekt tijdens de looptijd van de oude lopende verzekering, is in beginsel niet gedekt op de nieuwe verzekering.

Dit houdt in dat als u arbeidsongeschikt wordt en u hebt uw contract bij uw huidige verzekeraar al opgezegd, u alleen een uitkering ontvangt tot de contractvervaldatum van uw huidige contract (als deze verzekeraar het uitlooprisico niet heeft gedekt wanneer u zelf uw verzekering opzegt). Daarna zal de verzekeraar stoppen met uitkeren en ontvangt u geen uitkering tot het moment dat u weer aan het werk kunt.

Overstappen waarbij géén inlooprisico is meeverzekerd door de nieuwe verzekeraar.

geen-inloop

Overstappen waarbij wel het inlooprisico is meeverzekerd door de nieuwe verzekeraar.

wel-inloop

Uitlooprisico
Het risico dat een uitkering moet worden verstrekt uit hoofde van een ziekte of aandoening die reeds gedurende de looptijd van de verzekering bestond, maar op grond waarvan een eventueel recht op een uitkering ontstond ná afloop van de looptijd van de verzekering.

Als u arbeidsongeschikt raakt in de periode dat uw AOV loopt bij uw huidige verzekeraar, maar de uitkering vangt pas aan na de contractvervaldatum, ontvangt u geen uitkering.