Het verschil tussen beroeps en passende arbeid bij een AOV voor zelfstandigen.

Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen verzekerde beroep leidend is.

Als u bijvoorbeeld architect bent en u heeft gekozen voor een verzekering op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw restcapaciteit te benutten voor een andere functie. Het kwalitatief beste arbeidsongeschiktheidscriterium is dus beroeps arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. In de voorwaarden van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat dat u wel passende arbeid binnen uw eigen onderneming dient te accepteren. Maar alleen binnen uw eigen onderneming wat in de praktijk meestal geen al te groot bezwaar is.

Kiest u bij het afsluiten van uw AOV voor het criterium passende arbeid, dan kijkt men dus naar opleiding, ervaring en vaardigheden en naar andere beroepen/werkzaamheden die men in redelijkheid van u kan verlangen. Er wordt gezocht naar een beroep welke in redelijkheid aan u kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met uw arbeidsverleden, arbeidspatroon, opleiding, salaris en lichamelijke of geestelijke beperkingen. Bij passende arbeid wordt u eerder geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een beroepsarbeidsongeschiktheid.

Het meest ruime criterium is gangbare arbeid . In dat geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Bent u in staat om vakken te vullen of de telefoon op te nemen dan bent u niet arbeidsongeschikt. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat wij altijd een AOV met beroeps arbeidsongeschiktheid adviseren!

De aflosblije hypotheek!

De gezamenlijke banken zijn, zo als u ongetwijfeld via de media gemerkt heeft, een campagne begonnen om de aflossingsvrij hypotheek onder de aandacht te brengen. Wat maakt dat deze variant ineens zoveel aandacht krijgt?

De adder zit hem in de looptijd van de lening, de waarde van uw woning en wellicht het allerbelangrijkste uw inkomen na uw pensioendatum. Een hypotheek, ook aflosvrij, heeft meestal een einddatum van 30 jaar. Na 30 jaar eist de bank het uitgeleende geld simpelweg op. Verlengen ligt dan het meest voor de hand maar dan komen er een paar praktische belemmeringen. De eerste is dat een nieuwe aflosvrije lening vaak niet meer dan 50% van de marktwaarde van uw woning mag zijn. In het verleden werd hier niet naar gekeken en kon het voorkomen dat tot 100% aflosvrij werd verstrekt. Kortom de helft van de lening mag dan aflosvrij doorlopen en de andere helft zal annuïtair of lineair moeten worden afgelost. Daarbij moet het pensioeninkomen voldoende zijn om het hypotheekbedrag te kunnen lenen. En omdat dit inkomen meestal lager is dan tijdens uw werkzame leven en de fiscale aftrekbaarheid ook nog eens beperkt wordt is het zeer wel mogelijk dat u de bestaande hypotheek niet meer kunt krijgen. Doordat geldverstrekkers op twee manieren kunnen toetsen is het mogelijk dat u toch in uw huidige woning kunt blijven wonen. Wilt u dus ook aflosblije hypotheek en ongestoord van uw woning blijven genieten, maak dan een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.

DE AVG en Cyberrisk.

De AVG is ontwikkeld om de rechten inzake gegevensbescherming voor personen te waarborgen. Dus als uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt heeft u te maken met de vereisten van de AVG.

Als er inbreuk gemaakt wordt op uw persoonsgegevens waarbij verlies, vernietiging, wijzigingen, onbevoegde openbaarmaking of openbaarmaking van persoonsgegevens volgt zal de reputatieschade, financieel verlies, vertrouwelijkheid of enig ander nadeel enorm zijn.

Maar 100% veilig bestaat ook niet.

Cybercrime is de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. Onze computer en internet zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan ooit bent u afhankelijk van uw data en uw systemen. Financiële gegevens, klantadressen, creditcarddata tot en met medische informatie. Een inbreuk op een van deze onderdelen heeft vrijwel altijd gevolgen voor uw bedrijf.

Alleen al de boetes voor niet naleving van de AVG zijn maximaal 4% van uw omzet voor de meest ernstige inbreuken of 2% voor zaken waar administratieve fouten zijn gemaakt.

Met een Cyberrisk verzekering kunnen wij u met een volledig pakket toch goed verzekeren tegen al deze risico’s. Ook de boetes!!

 

Fiscale aandachtspunten 2017

Nu de meeste mensen de belastingaangifte over 2016 hebben afgerond willen wij u graag bijpraten over de fiscale wijzigingen in 2017. In bovenstaande infographic vind u de hoofdpunten op overzichtelijke wijze terug. Met name de wijzigingen omtrent pensioen opbouw in eigen beheer lichten wij graag verder toe.

De grootse wijziging in 2017 heeft betrekking op de pensioenopbouw in eigen beheer. In Nederland zijn ongeveer 140.000 directeuren grootaandeelhouders (dga’s) met een pensioen in eigen beheer. Door de invoering van de wet pensioen in eigen beheer zullen zij keuzes moeten maken over de toekomst van hun opgebouwde pensioen. Kort gezegd hebben dga’s drie mogelijkheden.

Wanneer ze ervoor kiezen de regeling te bevriezen blijft het huidige verschil tussen de commerciële en fiscale waarde bestaan.  Het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde blijft bestaan, waardoor mogelijk minder tot geen dividend kan worden uitgekeerd.

Dga’s kunnen ook kiezen om de regeling af te kopen. Er moet bij de afkoop loonheffing worden betaald over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op het moment van afkopen. Daarbij krijgt de dga een korting op de fiscale balanswaarde van het pensioen per 31 december 2015.

Wanneer een dga wel van het huidige eigen beheer af wil, maar de liquide middelen niet heeft of deze niet wil gebruiken om pensioen af te kopen, dan bestaat de mogelijkheid om de fiscale balanswaarde van de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Deze verplichting gaat uit van de fiscale waarde van pensioenverplichting en wordt jaarlijks met de marktrente opgerent. Ook nadat een regeling is omgezet in een oudedagsverplichting kan een DGA nog kiezen om deze af te kopen.

Indien u weer informatie wenst over de wetwijziging of eens met ons wilt klankborden over uw pensioen opbouw dan kunt u contact op nemen met Jarno Kotte. Hij is te bereiken op 0546-535020 of jarno.kotte@levers-terbraak.nl