Bedrijfsfinancieringen

De adviseurs van Levers ter Braak helpen u ook het gebied van bedrijfsfinancieringen. Dit kan gaan om aankoop van panden voor de eigen bedrijfsvoering maar ook voor verhuurd onroerend goed of ook wel commercieel vastgoed genoemd. Dit laatste komt bijvoorbeeld veel voor indien er boven een winkel of bedrijf verhuurde appartementen aanwezig zijn. Ook voor “losse” appartementen die verhuurd worden zijn er mogelijkheden. Heeft u tijdelijk behoefte aan liquiditeit maar betalen uw opdrachtgevers pas over twee maanden? Denk dan eens aan werkkapitaal financiering. Een misverstand is dat dit veel geld kost. De kosten zijn laag en zeer overzichtelijk en uzelf heeft geen liquiditeitsproblemen. Ook een bedrijfskrediet met een vaste limiet behoort tot de mogelijkheden.
Indien u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheden maak dan een afspraak met Jarno Kotte.

Altijd een taxatie in een noodsituatie

 

Vaak is het moeilijk om de exacte waarde van goederen vast te stellen. Dit komt omdat goederen zoals bijvoorbeeld machines vaak erg specifiek zijn voor een bepaalde branche. Wanneer er bijvoorbeeld brand is geweest en goederen vervangen moeten worden is het van belang dat de exacte waarde van goederen is vastgesteld en dat u hier accuraat voor verzekerd bent. Het is daarom verstandig om voortaxatie te doen om zo eventuele discussies te vermijden.  

Voortaxatie roerende zaken/inboedel
Als u uw bedrijfsinventaris wilt verzekeren tegen brand, inbraak, waterschade of een andere calamiteit is het van groot belang de juiste waarde te verzekeren. Maar weet u precies wat de waarde is van uw eigendommen? En noemt u dan de dagwaarde, economische waarde of nieuwwaarde?

Is het door u opgegeven bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. Bij schade krijgt u dan slechts een gedeelte vergoed. Is het bedrag te hoog, dan betaalt u teveel premie, en dat jaren lang. Want wist u dat een verzekering van de inventaris op basis van de nieuwwaarde slechts de dagwaarde uitkeert als die dagwaarde onder de 40% van de nieuwwaarde van het object is gedaald? Na ongeveer drie jaar is het grootste deel van uw inventaris en productiemiddelen deze grens van 40% al gepasseerd.

Als de waarde door een deskundige is vastgesteld, conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, dient de verzekeraar namelijk, bij een calamiteit, op grond van dit wetsartikel, de in het taxatierapport vastgestelde bedragen te accepteren. Het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde bij een schade kan bijvoorbeeld het al dan niet voortbestaan van uw onderneming uitmaken. Daarnaast kunt u met het taxatierapport aantonen wat er na een calamiteit verloren is gegaan. Pas als u een taxatierapport heeft laten maken, bent u er van verzekerd dat u de juiste herinvesteringswaarde krijgt uitgekeerd waarover u premie betaalt.

Voortaxatie gebouwen
De waarde grondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. In de praktijk wordt vaak een andere waarde opgegeven, de prijs waarvoor het gebouw gekocht is, de bouwkosten of zelfs de boekwaarde. Het gebruik van dergelijke waardes leidt veelal tot onder- of oververzekering. Ook een automatische standaardindexering op de verzekerde waarde kan op den duur tot een afwijking leiden van de werkelijke kosten van herbouw.

Een taxatie door een bouwkundig taxateur, conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek garandeert een juiste verzekerde waarde. In de voortaxatierapporten wordt naast de herbouwwaarde ook een advies gegeven over de waarde van de funderingen en opruimingskosten.

Geen discussie
Een taxatie heeft tot doel elke discussie uit te sluiten over de vraag hoe groot de omvang is van de geleden schade. Hierdoor kan de schadeafwikkeling en dus de uitbetaling van de verzekeringsgelden sneller geregeld worden, waardoor liquiditeitsproblemen achterwege blijven.

Maak een bewuste keuze voor uw WGA risico!

Voor zieke (ex) medewerkers 12 jaar lang verantwoordelijk?

Als een medewerker ziek wordt zijn er niet alleen praktische problemen, maar heeft dit financieel behoorlijke gevolgen. Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een ziek medewerker, gelukkig vaak kort verzuim. Is een zieke werknemer na twee jaar nog steeds niet volledig aan het werk? Dan kan dit u nog tien jaar lang veel geld kosten, als het UWV hem (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaart. Zelfs als het gaat om ‘flexwerkers’, zoals thuiswerkers en iemand die ziek uit dienst gaat.

Vanaf 1 januari 2017 verandert de wetgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers in loondienst. Het WGA risico voor werknemers met een vast dienstverband wordt samengevoegd met het WGA risico voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. U heeft de keuze om het totale WGA-risico bij een verzekeraar of bij het UWV te verzekeren.

 

Wat is de WGA?

Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij twee jaar zijn loon doorbetaald. Daarna bepaalt het UWV de arbeidsongeschiktheid. Is hij minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, of 80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt (waarbij er een redelijke kans is op herstel)? Dan krijgt hij van het UWV een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Die uitkering belast het UWV maximaal tien jaar aan u door via de gedifferentieerde WGA-premie. U betaalt die premie ook voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden en voor werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst (o.a. thuiswerkers) als zo’n werknemer na de Ziektewetuitkering een WGA-uitkering ontvangt.

Als u er echter voor kiest om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA premie meer voor deze (ex-) werknemers. In plaats daarvan betaalt u de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Per 1 januari 2017 vallen ook ‘flexwerkers’ onder het WGA-eigenrisico dragerschap en zelfs voor werknemers die binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. De WGA vast en flex worden namelijk samengevoegd. Daarnaast heeft u ook de keuze om voor de ZW flex eigen risico drager te worden.

U als werkgever loopt dan gedurende 12 jaar een risico, dit is op te delen in een drietal fases:

  1. Eerst de loondoorbetaling van de zieke medewerker gedurende 2 jaar of zolang die in dienst is.
  2. Vervolgens de eventuele doorbelasting van de Ziektewet uitkering door het UWV gedurende de resterende termijn van 2 jaar vanaf de eerste ziektedag.
  3. Na de eerste 2 jaar ziekte volgt nog maximaal tien jaar doorbelasting van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

WGA

U dient een keuze te maken of u het risico voor de ZW flex en de WGA in het publieke bestel via het UWV of privaat bij een verzekeraar wenst onder te brengen. Wat verstandig is om te doen hangt onder andere af van de grote van uw bedrijf qua aantal medewerkers en de loonsom, de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, uw verzuim en of u invloed wilt uitoefenen op de verzuimbegeleiding en reintegratie van uw zieke medewerkers of dat u dit aan het UWV wenst over te laten. Op uw WHK (Werk Hervatting Kas) beschikking van de belastingdienst kunt u uw huidige premiepercentages bij het UWV vinden.

U doet er goed aan hier een weloverwogen keuze in te maken. Niet alleen qua kosten (premie en begeleiding) maar ook in de beperking van uw schadelast, het bundelen van de dekkingen en praktische uitvoerbaarheid. Indien u het alleen de eerste 2 jaar (ZW flex) of de gehele 12 jaar het risico voor eigen risico te nemen. U dient het WGA deel dan wel verplicht bij een verzekeraar te verzekeren.

Welke keuze maakt u?

Kiest u het UWV of toch een particuliere verzekeraar? Doordat verzekeraars met een volledig nieuwe aanbieding komen voor de samengevoegde WGA eigen risico en tevens het Ziektewet Flex risico, kan het gunstig zijn om het WGA-risico particulier te verzekeren. Of wellicht niet! Dat afhankelijk van de situatie van uw onderneming.

Wilt u meer informatie of een afspraak? Bel Jarno Kotte of Marjolein van den Berg: 0546-535 020