De Wet toekomst pensioenen en de stand van zaken

Je hebt in de afgelopen periode vast iets gehoord of gelezen over de veranderingen op pensioengebied die eraan zitten te komen. Ons pensioenstelsel wijzigt ingrijpend, iedere Nederlander die pensioen opbouwt of pensioen gaat opbouwen krijgt daarmee te maken.

De Wet toekomst pensioenen moderniseert ons pensioenstelsel. Dit is nodig omdat de wereld van nu er anders uitziet dan in de jaren 50 van de vorige eeuw toen ons pensioenstelsel vorm kreeg. De arbeidsmarkt functioneert nu anders en de rentestand was in de afgelopen jaren historisch laag waardoor pensioenen niet geïndexeerd konden worden. Bovendien is de bevolkingsopbouw nu heel anders dan toen. Er zijn steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dit maakt pensioen nu hartstikke duur. Tijd voor verandering dus. In mei 2019 bereikten de sociale partners (werkgevers en werknemers) een akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord moet worden uitgewerkt in de wet. Het wetsvoorstel hiertoe wordt in deze periode behandeld in de Tweede Kamer.

Dit is een complexe operatie en het gaat om heel veel geld (meer dan 1.500 miljard euro). De complexiteit blijkt ook uit het feit dat het wetsvoorstel om het pensioenstelsel te veranderen artikel voor artikel is behandeld inde Tweede Kamer. Op 22 december jongstleden is het voorstel aangenomen. Het is nu aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen. Behalve complexe berekeningen en afwegingen spelen ook politieke belangen een rol in de besluitvorming. De verwachting is dat de Eerste Kamer zal instemmen.

De ingangsdatum van de nieuwe regels is vastgesteld op 01-07-2023. Als de nieuwe regels gelden, moeten alle pensioenregelingen worden aangepast. Vervolgens is er tijd tot 01-01-2027 om de pensioenregeling aan de nieuw regels te laten voldoen. Het is met name voor werkgevers die een premieregeling met premiestaffel voeren en voor werkgevers met een middelloonregeling aan te raden om voor 01-07 aanstaande de inhoud van de pensioenregeling te heroverwegen. De mogelijkheden om de regeling aan te passen zijn nu groter dan straks, als de nieuwe regels gelden.

Alle werkgevers die pensioen hebben toegezegd aan hun werknemers, of deze nu wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI, zullen de pensioenregeling moeten aanpassen. Dit kan pas als de deelnemers aan de regeling (de werknemers) hiermee instemmen. Werk aan de winkel dus. Wij zullen werkgevers en werknemers bijstaan zodat bewuste keuzes worden gemaakt voor een toekomstbestendig en passend pensioen.

Vragen? Neem dan gerust contact op met peter.wensink@ltbwensinkpensioen.nl of bel naar 0546-769116.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie