Energiebesparende maatregelen voor bedrijven: bijna altijd is er een subsidie mogelijkheid

Tref geen energiebesparende maatregelen zonder de subsidiemogelijkheden te hebben onderzocht!

 

 

 

Er zijn veel zaken waar bedrijven de komende tijd aan moeten voldoen: zo is men verplicht om alle energie besparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen en moeten alle kantoren in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Daarbij is er nog de “informatieplicht verplichte maatregelen”.

Echter er zijn bijna altijd subsidie mogelijkheden zodat de terugverdientijd nog aantrekkelijker wordt:

Zo kent de provincie Overijssel bijvoorbeeld de “Subsidie energiebesparende maatregelen” (= Geld terug actie);de subsidie “Hernieuwbare energie en energiebesparing” en de . Daarnaast zijn er landelijke subsidie mogelijkheden zoals de EIA; de SDE; de ISDE en is er subsidie voor maatregelen aan rijksmonumenten.

Hieronder een beknopte opsomming van de diverse opties:
A Geld terug actie (25% subsidie op de eerste € 10.000 aan maatregelen die men treft als deze worden geadviseerd in een maatwerkadviesrapport (energieonderzoek) en daarbij nog € 400,- aan bijdrage in de kosten voor het laten opstellen van een maatwerkadvies.

Voorwaarden:

De aanvrager is een privaatrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld BV, NV, stichting of sportvereniging) maatschap; VOF; CV; eenmanszaak of kerkgenootschap.
Het energieonderzoek is na 1-1-2015 uitgevoerd.

De energiebesparende maatregelen zijn getroffen nadat het energieonderzoek is uitgevoerd.

De subsidieaanvraag vind plaats binnen 8 maanden nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.

Er is de afgelopen 2 jaar nog geen subsidie ontvangen voor het vestigingsadres.

Het pand staat in Overijssel.

Het onderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerd energieadviseur met ervaring in MKB.

Niet voor nieuwbouw en niet voor zonnepanelen.

De investering bedraagt minimaal €4000,-

B Hernieuwbare energie en energiebesparing (30% subsidie mogelijk tot een maximum van € 200.000). Dit is een Tenderregeling; aanvragen is mogelijk tot 16 september 2019. De eerstvolgende mogelijkheid is daarna weer medio april 2020 waarschijnlijk.

Waarvoor:

Voor investeringen voor energiebesparing van gebouwen.

Voor investeringen voor energiebesparing van bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen.

Voor investeringen in hernieuwbare energie (zon, wind, water, bodem, biomassa).

Voorwaarden:

De aanvrager is een rechtspersoon, maatschap, VOF, CV, eenmanszaak of kerkgenootschap.

Het vind plaats in Overijssel.

Terugverdientijd van de investeringen is 5 jaar of meer.

Voor de investering in zonne-energie is geen andere subsidie aangevraagd of ontvangen bijvoorbeeld SDE+.

Bij nieuwbouw; 25 % lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven.

Bij bestaande utiliteitsgebouwen; tenminste A++ label; of tenminste 4 labelstappen verbetering; of minimaal energieprestatie van nieuwbouw.

De investering gaat niet over: Woningen; wettelijk vereiste technische voorzieningen voor nieuwbouw; aanschaf van voertuigen; of vaartuigen; ledverlichting; activiteiten die al zijn gestart voor indiening van de aanvraag.

C Energie Investerings Aftrek (EIA ) geeft netto 11% voordeel; er is een hogere EIA mogelijk wanneer er tenminste 3 labelstappen wordt verbeterd en men op tenminste een energielabel B uitkomt (€75 per m2 per labelstap; bij 6 labelstappen (van G naar A) derhalve max €450 EIA per m2).

Waarvoor:

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen moeten staan omschreven op de Energielijst 2019. Geldt zowel voor energiebesparende maatregelen m.b.t. machines als voor investeringen in het bedrijfspand.

Voorwaarden:
Niet voor particulieren.

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk in de Energielijst omschreven investeringen. U kunt ook aftrek krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Ze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen.

D ISDE subsidie op zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel, pellet kachel.
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

-Particulieren
-Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
-Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak

Voorwaarden:

Geldig KvK nummer of BSN nummer (particulieren).

Bij aanvraag mag er nog geen koopovereenkomst zijn voor zakelijke gebruikers; particulieren moeten binnen 6 maand na installatie de aanvraag hebben ingediend.

Apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.

Apparaat moet binnen 12 maand na verlening subsidie in gebruik worden genomen.

Apparaat moet geïnstalleerd zijn door deskundig installateur of aannemer.

E SDE+ subsidie op zonnepanelen, windmolens, biomassa installaties en voor bedrijven met een grootverbruik aansluiting.
Openstellingsronde SDE+ najaar 2019.

U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober 09.00 uur tot donderdag 14 november 17.00 uur, verdeeld over 3 fases.

Terugverdientijd is per geval verschillend maar er is altijd een goed rendement te halen als er gebruik gemaakt kan worden van SDE+ subsidie

Uitleg:

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling van Zon-PV door. Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle Zon-PV categorieën ten opzichte van de SDE+ voorjaarsronde 2019. Hieronder staan de basis- en voorlopige correctiebedragen voor de najaarsronde.

Zon                                                  Basisbedrag (€/kWh)           Voorlopig correctiebedrag 2019 (€/kWh)
zonnepanelen
≥ 15 kWp en < 1 MWp                   0,099 (najaar)                               Netlevering 0,041
                                                                                                              Niet-netlevering 0,069

De overheid gaat uit van een basisbedrag. Dit is wat het kost om hernieuwbare energie te produceren. Daar gaat het correctiebedrag vanaf (dit is het bedrag dat men ontvangt van het energiebedrijf of bespaart op de energierekening) de maximale SDE+ bijdrage voor netlevering zou dan 0.099-0.041=0.058 € per opgewekte kWh kunnen zijn. Dit alles maakt dat de investering zich meestal vrij vlot terugverdient. Terugverdientijden van ca 8 jaar zijn goed mogelijk.

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is het voornemen om de regelgeving SDE+ najaar 2019 te wijzigen.

Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. In september, na het debat met de Tweede Kamer, wordt de regeling vastgesteld. Aan de transportindicatie wordt momenteel gewerkt. Aanvragen is nu nog niet mogelijk. Houdt de SDE+ website in de gaten voor meer informatie.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

F Restauratie rijksmonumenten subsidie Overijssel (30% van de kosten met een maximum van € 30.000 voor energiebesparende maatregelen en 70% van de subsidiabele kosten voor restauratie).

Waarvoor:
De restauratie van een rijksmonument.

De restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument.

Voorwaarden:

De aanvrager is eigenaar.

Het rijksmonument staat in Overijssel en is geen woonhuis (dit laatste geld niet als de aanvrager een gemeente, waterschap of een POM is).

Kosten minimaal 6% herbouwwaarde (uitgezonderd molens).

Uitvoering door aantoonbaar deskundig restauratiebedrijf.

M.b.t. tot de energiebesparende maatregelen moet dit gebeuren op basis van een energieonderzoek door een gecertificeerd energieadviseur.

G SEEH (voor verenigingen van eigenaren en particulieren)

Waarvoor:

Voor bestaande koopwoningen (particulier of in een Vve) die het hoofdverblijf is.
Voor het energieadviesrapport.
Voor procesbegeleiding (bij Vve).
Voor meerjarenonderhoudsplan (bij Vve).

Voorwaarden:

Tenminste 2 maatregelen uitvoeren en betalen van de volgende opsomming:
• spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil; Rd ≥ 1,1. Subsidie €5/m2.
• dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is) ; Rd ≥ 3,5. Subsidie €20/m2.
• vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil. Subsidie €7 per m2 voor vloerisolatie; €4/m2 voor bodemisolatie.
• gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal; Rd ≥ 3,5. Subsidie €25/m2.
• HR++ glas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas. Subsidie €25/m2 m2.
• triple-glas gecombineerd met nieuw isolerend kozijn; Triple-glas: maximale U-waarde 0,7 [W/m2K] en Kozijnen: maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]. Subsidie €100/m2.
• Panelen in combinatie met HR ++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]. Subsidie €15/m2.
• Panelen in combinatie met triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]. Subsidie €75/m2

Als aan deze voorwaarde is voldaan kan er nog in aanmerking worden gekomen voor subsidie op aanvullende maatregelen zoals: isolerende deuren; een energiezuinig ventilatiesysteem; het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem en een energiedisplay of slimme thermostaat.

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om subsidies met elkaar te combineren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronnie Haarman.
Telefoonnummer: 06-45596831
E-mail: ronnie.haarman@levers-terbraak.nl

Foto: Pixabay.com

Testament

TESTAMENT

Meer dan 60% van de Nederlanders heeft geen testament. Eén van de oorzaken is de gedachte dat er niets te verdelen valt. Veelal klopt dit niet. Veel mensen hebben een eigen woning zonder of met een relatief lage hypotheek. Daarnaast sluit nagenoeg iedereen bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden. De overwaarde van de woning en de uitkering van de risicoverzekering valt in de nalatenschap en hierover zal erfbelasting betaald moeten worden. Een opvullegaat opgenomen in het testament kan een dergelijke erfbelasting voorkomen. 

De laatste tijd lees je ook steeds meer over het levenstestament. Bij een levenstestament neem je zaken op die van belang zijn wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ziekte. Ook al ben je gehuwd of hebt een samenlevingscontract, bij wilsonbekwaamheid van één van de partners mag bijvoorbeeld de woning niet verkocht worden. Erg onhandig wanneer de wilsbekwame partner wil verhuizen omdat de andere partner in een verzorgingshuis is opgenomen. Een levenstestament regelt een juridische volmacht zodat er toch financiële handelingen verricht kunnen worden. Daarnaast kan een medische volmacht worden opgenomen. Met een medische volmacht kan er iemand over medische zaken van de wilsonbekwame persoon beslissen, zoals de opname in een verzorgingshuis, de te volgen behandelen, etc. Ook kan een niet reanimatieverklaring, een niet behandelverklaring en/of een euthanasieverklaring worden opgenomen.

Wilt u meer informatie of wilt een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op. Wij helpen u en zoomen in op uw persoonlijke situatie. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis aan de keukentafel.

Waarom een testament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Jan en Nel zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben twee kinderen Peter en Karel, en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Jan komt te overlijden.

Wat gebeurt er?
Het vermogen is €300.000. De helft is van Nel, de andere helft is de nalatenschap en wordt evenredig verdeeld over de 2 kinderen en Nel. Ieder ontvangt €50.000 (€150.000 : 3)

Te betalen erfbelasting:

Nel moet binnen 8 maanden na overlijden maximaal € 5.876,00 erfbelasting betalen. (Zij houdt het totale vermogen en krijgt een schuld ten opzichte van de kinderen. Het zou niet reëel zijn de erfbelasting bij de kinderen te verhalen.)
Ze heeft slechts €5.000 op de spaarrekening en hiervan moet de uitvaart ook nog betaald worden. De rest zit in de overwaarde van de woning.

Oplossing: Het opvullegaat?
Met het opvullegaat kun je bij het eerste overlijden de nalatenschap naar eigen keuze verdelen over de erfgenamen. Dit levert de volgende te adviseren verdeling op:

Het effect op de erfbelasting is als volgt:

Opmerking:
Het opvullegaat betekent niet dat er geen erfbelasting betaald wordt. Bij overlijden van Nel dient er wederom erfbelasting betaald te worden. Het is afhankelijk wat Nel met het vermogen gedaan heeft. Ze mag deze dit helemaal op maken, ook al heeft ze een ‘fictieve’ schuld aan haar kinderen. Zou er nog een vermogen zijn, dan is dit het uitgangspunt voor het berekenen van de erfbelasting. De kinderen erven dan dit vermogen en kunnen hiervan de erfbelasting betalen.

Waarom een levenstestament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Jan en Nel zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben twee kinderen Peter en Karel, en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Jan wordt dement en gaat naar een zorginstelling.
Nel vindt de woning in haar eentje te groot en wil deze verkopen om zelf een huurappartement te betrekken. Een deel van de overwaarde van de woning wil ze aan haar kinderen schenken.

Wat gebeurt er?
Jan wordt vanwege zijn dementie wilsonbekwaam verklaard.
Omdat Jan en Nel in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moeten beide tekenen voor het verkopen van de woning en het doen van schenkingen. Omdat Jan dement is zal er een beschermingsbewind of curatele aangevraagd moeten worden bij de kantonrechter. Dit duurt minstens 4 weken en in de praktijk enkele maanden. Daarna moet Nel de verkoop van de woning en de schenkingen wederom voorleggen aan de kantonrechter (wederom minimaal 4 weken). De verkoop van de woning is goed te verdedigen en zal waarschijnlijk wel goedgekeurd worden, maar het schenken aan de kinderen zal lastiger worden omdat er geen schenkingstraditie is binnen dit gezin.
Veel vervelender nog; Nel moet jaarlijks haar rekeningen voorleggen aan de rechter.

Deze situatie had voorkomen kunnen worden door een levenstestament. In zo’n document wordt bijvoorbeeld opgenomen wie de volmacht krijgt bij wilsonbekwaamheid en hoe deze volmacht er uit moet zien.
Daarnaast kan een medische volmacht worden opgenomen. Met een medische volmacht kan er iemand over medische zaken van de wilsonbekwame persoon beslissen, zoals de opname in een verzorgingshuis, de te volgen behandelen, etc. Ook kan een niet reanimatieverklaring, een niet behandelverklaring en/of een euthanasieverklaring worden opgenomen.

Foto: Pixabay.com

Het erfrechtplan

TESTAMENT

Meer dan 60% van de Nederlanders heeft geen testament. Eén van de oorzaken is de gedachte dat er niets te verdelen valt. Veelal klopt dit niet. Veel mensen hebben een eigen woning zonder of met een relatief lage hypotheek. Daarnaast sluit nagenoeg iedereen bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden. De overwaarde van de woning en de uitkering van de risicoverzekering valt in de nalatenschap en hierover zal erfbelasting betaald moeten worden. Een opvullegaat opgenomen in het testament kan een dergelijke erfbelasting voorkomen.

De laatste tijd lees je ook steeds meer over het levenstestament. Bij een levenstestament neem je zaken op die van belang zijn wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ziekte. Je neemt dan Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.
op wie de volmacht bij wilsonbekwaamheid krijgt en hoe deze volmacht er uit moet komen te zien. Maar er staat meer in. Zo is het mogelijk om een medische verklaring op te nemen. Daarin staan bijvoorbeeld zaken als een euthanasieverklaring en/of een reanimatieverklaring.

Wilt u meer informatie of wilt een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op. Wij helpen u en zoomen in op uw persoonlijke situatie. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis aan de keukentafel.

Waarom een testament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Berend komt te overlijden. Er is wel een langstlevende testament, maar zonder opvullegaat.

Wat gebeurt er?
Het vermogen is €300.000. De helft is van Aaltje, de andere helft is de nalatenschap en wordt evenredig verdeeld over de 2 kinderen en Aaltje. Ieder ontvangt €50.000 (€150.000 : 3)

Te betalen erfbelasting:

 

 

 


Omdat er een langstlevende testament is dient Aaltje bij overlijden van Berend €6.000 erfbelasting te betalen. (Ze houdt immers het totale vermogen en krijgt een schuld ten opzichte van de kinderen. Het zou niet reëel zijn de erfbelasting bij de kinderen te verhalen.) Ze heeft slechts €5.000 op de spaarrekening en hiervan moet de uitvaart ook nog betaald worden. De rest zit in de overwaarde van de woning.

Wat doet het opvullegaat?
Met het opvullegaat kun je bij het eerste overlijden de nalatenschap naar eigen keuze verdelen over de erfgenamen. Dit levert de onderstaande mogelijke verdeling op:

 

 


Opmerking:

Het opvullegaat betekent niet dat er geen erfbelasting betaald wordt. Bij overlijden van Aaltje dient er alsnog over het vermogen van Aaltje afgerekend te worden. De kinderen hebben dan echter de mogelijkheid de woning te verkopen.

Waarom een levenstestament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk
Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Berend wordt dement en gaat naar een zorginstelling.
Aaltje vindt de woning in haar eentje te groot en wil deze verkopen om zelf een huurappartement te betrekken. Een deel van de overwaarde van de woning wil ze aan haar kinderen schenken.

Wat gebeurt er?

Berend wordt vanwege zijn dementie wilsonbekwaam.
Omdat Aaltje en Berend in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moeten beide tekenen voor het verkopen van de woning en het doen van schenkingen. Omdat Berend dement is zal er een beschermingsbewind of curatele aangevraagd moeten worden bij de kantonrechter. Dit duurt minstens 4 weken. Daarna moet Aaltje de verkoop van de woning en de schenkingen wederom voorleggen aan de kantonrechter (wederom 4 weken). De verkoop van de woning is goed te verdedigen en zal waarschijnlijk wel goedgekeurd worden, maar het schenken aan de kinderen zal lastiger worden omdat er geen schenkingstraditie is binnen dit gezin.
Veel vervelender nog; Aaltje moet jaarlijks haar rekeningen voorleggen aan de rechter.

Deze situatie had voorkomen kunnen worden door een levenstestament. In zo’n document wordt bijvoorbeeld opgenomen wie de volmacht krijgt bij wilsonbekwaamheid en hoe deze volmacht er uit moet zien. Maar er staat meer in. Zo is het mogelijk om een medische verklaring op te nemen. Daarin staan bijvoorbeeld zaken als een euthanasieverklaring en/of een reanimatieverklaring.

Foto: Pixabay.com