Ziekteverzuim

Volgens het CBS is het ziekteverzuim in 15 jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Geen fijn signaal voor werkgevers want de kosten bedragen ruim € 200 per dag. Voornamelijk de gezondheidszorg en industrie scoren slecht met een verzuimpercentage van boven de 6%. Psychische klachten zijn de meest voorkomende redenen.

Wat kunt u doen om ziekteverzuim  en dus de premie zoveel mogelijk te beperken: 
1. Stel samen met een preventiemedewerker een Risico Inventarisatie en Evaluatie op en zorg voor een gezonde werkomgeving.
2. Let extra op signalen van ziekte zoals, vermoeidheid, weinig structuur meer en slecht concentreren.
3. Eigen werktijden laten bepalen indien de werkzaamheden dit toelaten.
4. Organiseer een sporttoernooi of biedt een sportabonnement aan bij een sportschool in de buurt.
5. Vraag werknemers of ze lekker in hun vel zitten of ergens behoefte aan hebben.

Wordt uw medewerker toch ziek of kan hij/zij door een ongeval niet werken dan biedt een verzuimverzekering hiervoor dekking. Als werkgever moet u het loon maximaal 104 weken doorbetalen. Dit geldt voor alle medewerkers die bij u op de loonlijst staan. Ook medewerkers met een tijdelijk contract. Als werkgever kunt u zelf bepalen welk deel van de loonkosten u wilt verzekeren. Dit kan 100% zijn plus alle werkgeverslaten of een bepaald percentage van de loonsom omdat u een deel voor eigen risico neemt. Van uw medewerkers wordt geen medische informatie opgevraagd. Arbeidsongeschikte medewerkers kunnen worden aangemeld zodra zij langer dan 4 weken zijn hersteld. Om aan de wet verbetering poortwachter te voldoen moet u een contract afsluiten met een verzuimbegeleider. Samen met de werkgever zorgt de verzuim begeleider ervoor dat de zieke werknemer  zo snel mogelijk en verantwoord aan het werk kan.

Wilt u weten of het in uw situatie verstandig is om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten en welke vorm het beste bij uw bedrijf past? Bel voor een afspraak met Ronnie Haarman of Jarno Kotte.

Foto: Pixabay.com

Klant aan het woord – Felloo

Wij zijn een grote landelijke aanbieder van informatie- en communicatieoplossingen, waar Twentse kernwaarden hoog in het vaandel staan. Vanuit de missie Challenge The Cloud dagen wij organisaties uit het maximale uit haar informatie- en communicatie omgeving te halen. Door verschillende specialistische teams op het gebied van werkplekken, telefonie, security, verbindingen, printing en document management heeft Felloo de mogelijkheid om snel te anticiperen op de (informatie- communicatie) technologie van de toekomst.

Onze diensten zorgen niet alleen voor kostenbesparing maar ook voor meer efficiëntie in uw bedrijfsprocessen. Als je op het kantoor van Felloo bent aan de Twentepoort 22 in Almelo ervaar je direct de plezierige werksfeer en de betrokken medewerkers die altijd op de hoogte zijn van de laatste technische ontwikkelingen. Felloo staat bekend om van complexe vraagstukken, begrijpelijke bedrijfsoplossingen te maken. Na de oprichting in 2011 zijn wij gegroeid tot 75 personeelsleden en hebben we de laatste 5 jaar de FD Gazellen award gewonnen. Als u meer wilt weten over Felloo kunt u klikken op de deze link. Hopelijk mogen wij u in de toekomst ook succesvol ondersteunen!

Volgens eigenaar Enrico Grobben van Felloo, “het is belangrijk voor ons op het gebied van risicomanagement juist en professioneel ondersteund te worden. Dit doen we met de specialisten van Levers ter Braak die verder kijken dan alleen een lage premie en een polis. Juist de ondersteuning bij voorwaarden en de te hanteren clausules die verzekeraars eisen is hun expertise essentieel.  De korte lijnen en specifieke kennis van de assurantiemarkt maakt dat de medewerkers van Levers ter Braak onze ideale partners zijn”.

Energiebesparende maatregelen voor bedrijven: bijna altijd is er een subsidie mogelijkheid

Tref geen energiebesparende maatregelen zonder de subsidiemogelijkheden te hebben onderzocht!

 

 

 

Er zijn veel zaken waar bedrijven de komende tijd aan moeten voldoen: zo is men verplicht om alle energie besparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen en moeten alle kantoren in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Daarbij is er nog de “informatieplicht verplichte maatregelen”.

Echter er zijn bijna altijd subsidie mogelijkheden zodat de terugverdientijd nog aantrekkelijker wordt:

Zo kent de provincie Overijssel bijvoorbeeld de “Subsidie energiebesparende maatregelen” (= Geld terug actie);de subsidie “Hernieuwbare energie en energiebesparing” en de . Daarnaast zijn er landelijke subsidie mogelijkheden zoals de EIA; de SDE; de ISDE en is er subsidie voor maatregelen aan rijksmonumenten.

Hieronder een beknopte opsomming van de diverse opties:
A Geld terug actie (25% subsidie op de eerste € 10.000 aan maatregelen die men treft als deze worden geadviseerd in een maatwerkadviesrapport (energieonderzoek) en daarbij nog € 400,- aan bijdrage in de kosten voor het laten opstellen van een maatwerkadvies.

Voorwaarden:

De aanvrager is een privaatrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld BV, NV, stichting of sportvereniging) maatschap; VOF; CV; eenmanszaak of kerkgenootschap.
Het energieonderzoek is na 1-1-2015 uitgevoerd.

De energiebesparende maatregelen zijn getroffen nadat het energieonderzoek is uitgevoerd.

De subsidieaanvraag vind plaats binnen 8 maanden nadat de maatregelen uitgevoerd zijn.

Er is de afgelopen 2 jaar nog geen subsidie ontvangen voor het vestigingsadres.

Het pand staat in Overijssel.

Het onderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerd energieadviseur met ervaring in MKB.

Niet voor nieuwbouw en niet voor zonnepanelen.

De investering bedraagt minimaal €4000,-

B Hernieuwbare energie en energiebesparing (30% subsidie mogelijk tot een maximum van € 200.000). Dit is een Tenderregeling; aanvragen is mogelijk tot 16 september 2019. De eerstvolgende mogelijkheid is daarna weer medio april 2020 waarschijnlijk.

Waarvoor:

Voor investeringen voor energiebesparing van gebouwen.

Voor investeringen voor energiebesparing van bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen.

Voor investeringen in hernieuwbare energie (zon, wind, water, bodem, biomassa).

Voorwaarden:

De aanvrager is een rechtspersoon, maatschap, VOF, CV, eenmanszaak of kerkgenootschap.

Het vind plaats in Overijssel.

Terugverdientijd van de investeringen is 5 jaar of meer.

Voor de investering in zonne-energie is geen andere subsidie aangevraagd of ontvangen bijvoorbeeld SDE+.

Bij nieuwbouw; 25 % lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven.

Bij bestaande utiliteitsgebouwen; tenminste A++ label; of tenminste 4 labelstappen verbetering; of minimaal energieprestatie van nieuwbouw.

De investering gaat niet over: Woningen; wettelijk vereiste technische voorzieningen voor nieuwbouw; aanschaf van voertuigen; of vaartuigen; ledverlichting; activiteiten die al zijn gestart voor indiening van de aanvraag.

C Energie Investerings Aftrek (EIA ) geeft netto 11% voordeel; er is een hogere EIA mogelijk wanneer er tenminste 3 labelstappen wordt verbeterd en men op tenminste een energielabel B uitkomt (€75 per m2 per labelstap; bij 6 labelstappen (van G naar A) derhalve max €450 EIA per m2).

Waarvoor:

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen moeten staan omschreven op de Energielijst 2019. Geldt zowel voor energiebesparende maatregelen m.b.t. machines als voor investeringen in het bedrijfspand.

Voorwaarden:
Niet voor particulieren.

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk in de Energielijst omschreven investeringen. U kunt ook aftrek krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Ze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen.

D ISDE subsidie op zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel, pellet kachel.
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

-Particulieren
-Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
-Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak

Voorwaarden:

Geldig KvK nummer of BSN nummer (particulieren).

Bij aanvraag mag er nog geen koopovereenkomst zijn voor zakelijke gebruikers; particulieren moeten binnen 6 maand na installatie de aanvraag hebben ingediend.

Apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.

Apparaat moet binnen 12 maand na verlening subsidie in gebruik worden genomen.

Apparaat moet geïnstalleerd zijn door deskundig installateur of aannemer.

E SDE+ subsidie op zonnepanelen, windmolens, biomassa installaties en voor bedrijven met een grootverbruik aansluiting.
Openstellingsronde SDE+ najaar 2019.

U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober 09.00 uur tot donderdag 14 november 17.00 uur, verdeeld over 3 fases.

Terugverdientijd is per geval verschillend maar er is altijd een goed rendement te halen als er gebruik gemaakt kan worden van SDE+ subsidie

Uitleg:

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling van Zon-PV door. Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle Zon-PV categorieën ten opzichte van de SDE+ voorjaarsronde 2019. Hieronder staan de basis- en voorlopige correctiebedragen voor de najaarsronde.

Zon                                                  Basisbedrag (€/kWh)           Voorlopig correctiebedrag 2019 (€/kWh)
zonnepanelen
≥ 15 kWp en < 1 MWp                   0,099 (najaar)                               Netlevering 0,041
                                                                                                              Niet-netlevering 0,069

De overheid gaat uit van een basisbedrag. Dit is wat het kost om hernieuwbare energie te produceren. Daar gaat het correctiebedrag vanaf (dit is het bedrag dat men ontvangt van het energiebedrijf of bespaart op de energierekening) de maximale SDE+ bijdrage voor netlevering zou dan 0.099-0.041=0.058 € per opgewekte kWh kunnen zijn. Dit alles maakt dat de investering zich meestal vrij vlot terugverdient. Terugverdientijden van ca 8 jaar zijn goed mogelijk.

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is het voornemen om de regelgeving SDE+ najaar 2019 te wijzigen.

Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. In september, na het debat met de Tweede Kamer, wordt de regeling vastgesteld. Aan de transportindicatie wordt momenteel gewerkt. Aanvragen is nu nog niet mogelijk. Houdt de SDE+ website in de gaten voor meer informatie.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

F Restauratie rijksmonumenten subsidie Overijssel (30% van de kosten met een maximum van € 30.000 voor energiebesparende maatregelen en 70% van de subsidiabele kosten voor restauratie).

Waarvoor:
De restauratie van een rijksmonument.

De restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument.

Voorwaarden:

De aanvrager is eigenaar.

Het rijksmonument staat in Overijssel en is geen woonhuis (dit laatste geld niet als de aanvrager een gemeente, waterschap of een POM is).

Kosten minimaal 6% herbouwwaarde (uitgezonderd molens).

Uitvoering door aantoonbaar deskundig restauratiebedrijf.

M.b.t. tot de energiebesparende maatregelen moet dit gebeuren op basis van een energieonderzoek door een gecertificeerd energieadviseur.

G SEEH (voor verenigingen van eigenaren en particulieren)

Waarvoor:

Voor bestaande koopwoningen (particulier of in een Vve) die het hoofdverblijf is.
Voor het energieadviesrapport.
Voor procesbegeleiding (bij Vve).
Voor meerjarenonderhoudsplan (bij Vve).

Voorwaarden:

Tenminste 2 maatregelen uitvoeren en betalen van de volgende opsomming:
• spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil; Rd ≥ 1,1. Subsidie €5/m2.
• dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is) ; Rd ≥ 3,5. Subsidie €20/m2.
• vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil. Subsidie €7 per m2 voor vloerisolatie; €4/m2 voor bodemisolatie.
• gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal; Rd ≥ 3,5. Subsidie €25/m2.
• HR++ glas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas. Subsidie €25/m2 m2.
• triple-glas gecombineerd met nieuw isolerend kozijn; Triple-glas: maximale U-waarde 0,7 [W/m2K] en Kozijnen: maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]. Subsidie €100/m2.
• Panelen in combinatie met HR ++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]. Subsidie €15/m2.
• Panelen in combinatie met triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]. Subsidie €75/m2

Als aan deze voorwaarde is voldaan kan er nog in aanmerking worden gekomen voor subsidie op aanvullende maatregelen zoals: isolerende deuren; een energiezuinig ventilatiesysteem; het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem en een energiedisplay of slimme thermostaat.

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om subsidies met elkaar te combineren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronnie Haarman.
Telefoonnummer: 06-45596831
E-mail: ronnie.haarman@levers-terbraak.nl

Foto: Pixabay.com

Testament

TESTAMENT

Meer dan 60% van de Nederlanders heeft geen testament. Eén van de oorzaken is de gedachte dat er niets te verdelen valt. Veelal klopt dit niet. Veel mensen hebben een eigen woning zonder of met een relatief lage hypotheek. Daarnaast sluit nagenoeg iedereen bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden. De overwaarde van de woning en de uitkering van de risicoverzekering valt in de nalatenschap en hierover zal erfbelasting betaald moeten worden. Een opvullegaat opgenomen in het testament kan een dergelijke erfbelasting voorkomen. 

De laatste tijd lees je ook steeds meer over het levenstestament. Bij een levenstestament neem je zaken op die van belang zijn wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ziekte. Ook al ben je gehuwd of hebt een samenlevingscontract, bij wilsonbekwaamheid van één van de partners mag bijvoorbeeld de woning niet verkocht worden. Erg onhandig wanneer de wilsbekwame partner wil verhuizen omdat de andere partner in een verzorgingshuis is opgenomen. Een levenstestament regelt een juridische volmacht zodat er toch financiële handelingen verricht kunnen worden. Daarnaast kan een medische volmacht worden opgenomen. Met een medische volmacht kan er iemand over medische zaken van de wilsonbekwame persoon beslissen, zoals de opname in een verzorgingshuis, de te volgen behandelen, etc. Ook kan een niet reanimatieverklaring, een niet behandelverklaring en/of een euthanasieverklaring worden opgenomen.

Wilt u meer informatie of wilt een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op. Wij helpen u en zoomen in op uw persoonlijke situatie. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis aan de keukentafel.

Waarom een testament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Jan en Nel zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben twee kinderen Peter en Karel, en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Jan komt te overlijden.

Wat gebeurt er?
Het vermogen is €300.000. De helft is van Nel, de andere helft is de nalatenschap en wordt evenredig verdeeld over de 2 kinderen en Nel. Ieder ontvangt €50.000 (€150.000 : 3)

Te betalen erfbelasting:

Nel moet binnen 8 maanden na overlijden maximaal € 5.876,00 erfbelasting betalen. (Zij houdt het totale vermogen en krijgt een schuld ten opzichte van de kinderen. Het zou niet reëel zijn de erfbelasting bij de kinderen te verhalen.)
Ze heeft slechts €5.000 op de spaarrekening en hiervan moet de uitvaart ook nog betaald worden. De rest zit in de overwaarde van de woning.

Oplossing: Het opvullegaat?
Met het opvullegaat kun je bij het eerste overlijden de nalatenschap naar eigen keuze verdelen over de erfgenamen. Dit levert de volgende te adviseren verdeling op:

Het effect op de erfbelasting is als volgt:

Opmerking:
Het opvullegaat betekent niet dat er geen erfbelasting betaald wordt. Bij overlijden van Nel dient er wederom erfbelasting betaald te worden. Het is afhankelijk wat Nel met het vermogen gedaan heeft. Ze mag deze dit helemaal op maken, ook al heeft ze een ‘fictieve’ schuld aan haar kinderen. Zou er nog een vermogen zijn, dan is dit het uitgangspunt voor het berekenen van de erfbelasting. De kinderen erven dan dit vermogen en kunnen hiervan de erfbelasting betalen.

Waarom een levenstestament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Jan en Nel zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, hebben twee kinderen Peter en Karel, en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Jan wordt dement en gaat naar een zorginstelling.
Nel vindt de woning in haar eentje te groot en wil deze verkopen om zelf een huurappartement te betrekken. Een deel van de overwaarde van de woning wil ze aan haar kinderen schenken.

Wat gebeurt er?
Jan wordt vanwege zijn dementie wilsonbekwaam verklaard.
Omdat Jan en Nel in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moeten beide tekenen voor het verkopen van de woning en het doen van schenkingen. Omdat Jan dement is zal er een beschermingsbewind of curatele aangevraagd moeten worden bij de kantonrechter. Dit duurt minstens 4 weken en in de praktijk enkele maanden. Daarna moet Nel de verkoop van de woning en de schenkingen wederom voorleggen aan de kantonrechter (wederom minimaal 4 weken). De verkoop van de woning is goed te verdedigen en zal waarschijnlijk wel goedgekeurd worden, maar het schenken aan de kinderen zal lastiger worden omdat er geen schenkingstraditie is binnen dit gezin.
Veel vervelender nog; Nel moet jaarlijks haar rekeningen voorleggen aan de rechter.

Deze situatie had voorkomen kunnen worden door een levenstestament. In zo’n document wordt bijvoorbeeld opgenomen wie de volmacht krijgt bij wilsonbekwaamheid en hoe deze volmacht er uit moet zien.
Daarnaast kan een medische volmacht worden opgenomen. Met een medische volmacht kan er iemand over medische zaken van de wilsonbekwame persoon beslissen, zoals de opname in een verzorgingshuis, de te volgen behandelen, etc. Ook kan een niet reanimatieverklaring, een niet behandelverklaring en/of een euthanasieverklaring worden opgenomen.

Foto: Pixabay.com

Het erfrechtplan

TESTAMENT

Meer dan 60% van de Nederlanders heeft geen testament. Eén van de oorzaken is de gedachte dat er niets te verdelen valt. Veelal klopt dit niet. Veel mensen hebben een eigen woning zonder of met een relatief lage hypotheek. Daarnaast sluit nagenoeg iedereen bij het afsluiten van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden. De overwaarde van de woning en de uitkering van de risicoverzekering valt in de nalatenschap en hierover zal erfbelasting betaald moeten worden. Een opvullegaat opgenomen in het testament kan een dergelijke erfbelasting voorkomen.

De laatste tijd lees je ook steeds meer over het levenstestament. Bij een levenstestament neem je zaken op die van belang zijn wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ziekte. Je neemt dan Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.
op wie de volmacht bij wilsonbekwaamheid krijgt en hoe deze volmacht er uit moet komen te zien. Maar er staat meer in. Zo is het mogelijk om een medische verklaring op te nemen. Daarin staan bijvoorbeeld zaken als een euthanasieverklaring en/of een reanimatieverklaring.

Wilt u meer informatie of wilt een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op. Wij helpen u en zoomen in op uw persoonlijke situatie. Dit doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen het begrijpt. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis aan de keukentafel.

Waarom een testament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk

Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Berend komt te overlijden. Er is wel een langstlevende testament, maar zonder opvullegaat.

Wat gebeurt er?
Het vermogen is €300.000. De helft is van Aaltje, de andere helft is de nalatenschap en wordt evenredig verdeeld over de 2 kinderen en Aaltje. Ieder ontvangt €50.000 (€150.000 : 3)

Te betalen erfbelasting:

 

 

 


Omdat er een langstlevende testament is dient Aaltje bij overlijden van Berend €6.000 erfbelasting te betalen. (Ze houdt immers het totale vermogen en krijgt een schuld ten opzichte van de kinderen. Het zou niet reëel zijn de erfbelasting bij de kinderen te verhalen.) Ze heeft slechts €5.000 op de spaarrekening en hiervan moet de uitvaart ook nog betaald worden. De rest zit in de overwaarde van de woning.

Wat doet het opvullegaat?
Met het opvullegaat kun je bij het eerste overlijden de nalatenschap naar eigen keuze verdelen over de erfgenamen. Dit levert de onderstaande mogelijke verdeling op:

 

 


Opmerking:

Het opvullegaat betekent niet dat er geen erfbelasting betaald wordt. Bij overlijden van Aaltje dient er alsnog over het vermogen van Aaltje afgerekend te worden. De kinderen hebben dan echter de mogelijkheid de woning te verkopen.

Waarom een levenstestament: slechts één voorbeeld uit de dagelijkse praktijk
Aaltje en Berend hebben twee kinderen, een kleinkind en een woning waarvan het overgrote deel is afgelost. Ze hebben daardoor een vermogen van zo’n €300.000 (spaargeld en overwaarde). Het overgrote deel van dat vermogen (€295.000) zit ‘vast’ in de stenen.

Berend wordt dement en gaat naar een zorginstelling.
Aaltje vindt de woning in haar eentje te groot en wil deze verkopen om zelf een huurappartement te betrekken. Een deel van de overwaarde van de woning wil ze aan haar kinderen schenken.

Wat gebeurt er?

Berend wordt vanwege zijn dementie wilsonbekwaam.
Omdat Aaltje en Berend in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, moeten beide tekenen voor het verkopen van de woning en het doen van schenkingen. Omdat Berend dement is zal er een beschermingsbewind of curatele aangevraagd moeten worden bij de kantonrechter. Dit duurt minstens 4 weken. Daarna moet Aaltje de verkoop van de woning en de schenkingen wederom voorleggen aan de kantonrechter (wederom 4 weken). De verkoop van de woning is goed te verdedigen en zal waarschijnlijk wel goedgekeurd worden, maar het schenken aan de kinderen zal lastiger worden omdat er geen schenkingstraditie is binnen dit gezin.
Veel vervelender nog; Aaltje moet jaarlijks haar rekeningen voorleggen aan de rechter.

Deze situatie had voorkomen kunnen worden door een levenstestament. In zo’n document wordt bijvoorbeeld opgenomen wie de volmacht krijgt bij wilsonbekwaamheid en hoe deze volmacht er uit moet zien. Maar er staat meer in. Zo is het mogelijk om een medische verklaring op te nemen. Daarin staan bijvoorbeeld zaken als een euthanasieverklaring en/of een reanimatieverklaring.

Foto: Pixabay.com

Haringparty Almelo

Donderdag 13 juli jl. is voor de 13e keer de Almelose Haringparty gehouden door de 12 organiserende bedrijven voor ruim 400 aanwezige gasten. Dit jaar was de opzet anders, het eerste vaatje werd niet geveild, maar verloot onder de Vrienden van de Almelose Haringparty. Het winnende lootje is door Burgemeester Arjan Gerritsen getrokken en de Gebroeders Heinhuis mochten het eerste vaatje Haring in ontvangst nemen als winnaar van de verloting. In het eerste jaar waren er ruim 70 Vrienden die ieder en minimum bedrag van € 250,- doneren. Beide goede doelen, Stichting Handicamp en de Stichting Topper op Zondag, hebben ieder een bedrag van € 11.250,- in ontvangst genomen. Ondanks een klein beetje regen was het een zeer geslaagde party!

Even voorstellen – Frans Lansink

Ik ben Frans Lansink en per 1 december jl. begonnen als controller bij Levers ter Braak. Ik woon in Agelo en in mijn vrije tijd ben ik penningmeester bij een aantal maatschappelijke organisaties in Dinkelland en Tubbergen. Als controller houd ik mij bezig met de boekhouding en jaarrekening zodat het management continue inzage heeft en op de hoogte is van de financiële situatie van het bedrijf.

Overname verzekeringsklanten Kroese Wevers

Per 1 januari jl. heeft Kroese Wevers besloten geen bemiddelingsdiensten meer aan te beiden op het gebied van verzekeringen. Levers ter Braak heeft de klanten met een collectief pensioen, verzuimverzekeringen, WGA hiaatverzekeringen en AOV’s per deze datum overgenomen.

Foto: Pixabay

Samenwerking Levers-ter Braak en Connect

Onlangs heeft u van ons bericht ontvangen over de samenwerking tussen Levers ter Braak en Connect Assuradeuren. Connect is een coöperatie waarin 26 assurantiekantoren verspreid over Nederland samenwerken om schaalvoordelen en efficiëntie te behalen op allerlei gebieden. Het belangrijkste is echter een polis met goede voorwaarden, een juiste premie en bij schade een snelle afhandeling. Doordat Connect voor diverse verzekeraars het polis beheer en de administratie verzorgt kunnen wij snel offreren, aanvragen en polissen opmaken. U heeft snel en duidelijk een overzicht van al uw verzekeringen en kunt hierbij gebruik maken van de laatste technische ontwikkelingen zoals het gebruik van Apps’! De overgang van uw polissen naar Connect is in volle gang zoals u wellicht hebt gemerkt. Mochten er vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen.

Even voorstellen – Eric Pastoor

Ik ben Eric Pastoor en per 1 maart jl. werkzaam bij Levers ter Braak als relatiebeheer zakelijk schade. Ik woon in Harbrinkhoek, ben getrouwd met Lotte en mag in mijn vrije tijd graag schaatsen en wielrennen. Als relatiebeheer zakelijk schade hou ik mij bezig met risico management. Dus het in kaart brengen welke risico’s een bedrijf loopt. Aan de hand van een risico inventarisatie kijken we dan samen met de relatie welke risico’s verzekerd dienen te worden en welke niet. Belangrijk vervolg onderdeel is het volgen van de clausules die op de polissen van toepassing zijn en het aanvragen van taxaties. Wij laten niets aan het toeval over zodat u bij schade geen zorgen hoeft te hebben!