De Wet toekomst pensioenen en de stand van zaken

Je hebt in de afgelopen periode vast iets gehoord of gelezen over de veranderingen op pensioengebied die eraan zitten te komen. Ons pensioenstelsel wijzigt ingrijpend, iedere Nederlander die pensioen opbouwt of pensioen gaat opbouwen krijgt daarmee te maken.

De Wet toekomst pensioenen moderniseert ons pensioenstelsel. Dit is nodig omdat de wereld van nu er anders uitziet dan in de jaren 50 van de vorige eeuw toen ons pensioenstelsel vorm kreeg. De arbeidsmarkt functioneert nu anders en de rentestand was in de afgelopen jaren historisch laag waardoor pensioenen niet geïndexeerd konden worden. Bovendien is de bevolkingsopbouw nu heel anders dan toen. Er zijn steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dit maakt pensioen nu hartstikke duur. Tijd voor verandering dus. In mei 2019 bereikten de sociale partners (werkgevers en werknemers) een akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord moet worden uitgewerkt in de wet. Het wetsvoorstel hiertoe wordt in deze periode behandeld in de Tweede Kamer.

Dit is een complexe operatie en het gaat om heel veel geld (meer dan 1.500 miljard euro). De complexiteit blijkt ook uit het feit dat het wetsvoorstel om het pensioenstelsel te veranderen artikel voor artikel is behandeld inde Tweede Kamer. Op 22 december jongstleden is het voorstel aangenomen. Het is nu aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen. Behalve complexe berekeningen en afwegingen spelen ook politieke belangen een rol in de besluitvorming. De verwachting is dat de Eerste Kamer zal instemmen.

De ingangsdatum van de nieuwe regels is vastgesteld op 01-07-2023. Als de nieuwe regels gelden, moeten alle pensioenregelingen worden aangepast. Vervolgens is er tijd tot 01-01-2027 om de pensioenregeling aan de nieuw regels te laten voldoen. Het is met name voor werkgevers die een premieregeling met premiestaffel voeren en voor werkgevers met een middelloonregeling aan te raden om voor 01-07 aanstaande de inhoud van de pensioenregeling te heroverwegen. De mogelijkheden om de regeling aan te passen zijn nu groter dan straks, als de nieuwe regels gelden.

Alle werkgevers die pensioen hebben toegezegd aan hun werknemers, of deze nu wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI, zullen de pensioenregeling moeten aanpassen. Dit kan pas als de deelnemers aan de regeling (de werknemers) hiermee instemmen. Werk aan de winkel dus. Wij zullen werkgevers en werknemers bijstaan zodat bewuste keuzes worden gemaakt voor een toekomstbestendig en passend pensioen.

Vragen? Neem dan gerust contact op met peter.wensink@ltbwensinkpensioen.nl of bel naar 0546-769116.

Nieuw pensioenakkoord

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat het nieuwe pensioenakkoord is gesloten. Het kabinet, vakbonden en werkgevers zijn eruit en het principeakkoord is bereikt.

Maar wat wordt er nu eigenlijk aangepast? De pensioenopbouw zal meer neutraal en toekomstbestendig worden. Hierbij wordt met name gekeken naar de premies die worden ingelegd en de keuzemogelijkheden die je als deelnemer hebt binnen een pensioenregeling. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om van je pensioenkapitaal een bedrag (10%) ineens op te nemen. Ook gaat er gekeken worden naar de communicatie rondom het pensioen, om hier nog een verbeterslag in te maken. Zo zijn er een heel aantal actiepunten waar minister Koolmees vast aan de slag zal gaan.
Daarnaast zal de stijging van de AOW leeftijd minder snel gaan dan voorheen vastgelegd. Tot 2022 zal deze 66 jaar en 4 maanden blijven. In 2024 zal deze uitkomen op 67 jaar.

Daarnaast wordt ook gekeken naar medewerkers met zware beroepen. Doorwerken tot deze AOW leeftijd is te zwaar. Er zijn mogelijkheden bedacht om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken, of voor omscholing.

Foto: Pixabay

Roos Voortman – Pensioenadviseur

Roos is per 1 oktober werkzaam bij Levers Ter Braak. In onderstaande video stelt Roos zichzelf aan u voor en vertelt ze over de voordelen van een collectief pensioen. Bent u benieuwd? Kijk snel het filmpje!

Heeft u nog vragen of zou u graag met ons in contact willen komen?
Bel naar 0546-535020 of mail naar info@levers-terbraak.nl

 

Nieuwe pensioenregels vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn heel kleine pensioenen komen te vervallen. Wat is nu eigenlijk zo’n heel klein pensioen? Dit is een pensioen dat € 2,- of minder bruto per jaar zou uitkeren. De reden dat dit pensioen komt te vervallen is dat de administratiekosten voor een heel klein pensioen relatief erg hoog zijn.

Daarnaast bestaat er ook het kleine pensioen. Dit pensioen keer een bruto bedrag per jaar uit dat ligt tussen de € 2,- en € 474,11. Vanaf 1 januari 2019 mag een pensioenuitvoerder die zo’n klein pensioen van jou in de boeken heeft staan deze overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Op deze wijze worden al jouw kleine pensioenen samengevoegd, zodat je niet meer op veel verschillende plaatsen een pensioenpotje hebt staan. Dit overdragen kan alleen als dit klein pensioen is ontstaan op of na 1 januari 2018. Je moet hiervoor dus in 2018 uit dienst zijn getreden.
In de toekomst zal het ook mogelijk worden voor pensioenuitvoerders om kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018 over te dragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Mocht je zelf ook je pensioenpotjes samen willen voegen en wil je hierin advies? Wij helpen je graag!

Foto: Pixabay